Öffnungszeiten

3 Regelgruppen                                                  07.45 – 12.45 Uhr

Krippengruppe                                                    07.45 – 12.45 Uhr

Ganztagsgruppen/ Integrationsgruppe               07.45 – 14.45 Uhr

Sonderöffnung am Morgen                                 07.15 – 07.45 Uhr

Sonderöffnung ohne Mittagessen                      12.45 – 13.15 Uhr

Sonderöffnung mit Mittagessen                         12.45 – 14.45 Uhr

Sonderöffnung Ganztagsgruppe                        14.45 – 16.15 Uhr

Willkommen auf unserer Homepage!

Willkommen auf unserer Homepage!

Willkommen auf unserer Homepage!